Algemene Voorwaarden

Algemeen
Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Nails by Yvonne Rust en de cliënt waarop Nails by Yvonne Rust deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 

Inspanningen Nails by Yvonne Rust
Nails by Yvonne Rust zal de behandelingen uitvoeren naar best mogelijk vermogen en inzicht en op grond van de op dat moment bekende gegevens volgens de wetenschap.
Nails by Yvonne Rust handelt volgens de richtlijnen van de fabrikanten, volgens gestelde salonregels en volgens door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Privacy
De opgestelde privacy verklaring van Nails by Yvonne Rust is van kracht zoals vermeld op de website. www.nailsbyyvonnerust.nl /privacyverklaring

Aansprakelijkheid
Nails by Yvonne Rust is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan doordat er onjuiste en/of onvolledige informatie verstrek is door de cliënt omtrent relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.

Afspraken 
Afhankelijk van de behandeling wordt er altijd tijd gereserveerd.
Wijzigingen van afgesproken behandelingen moeten z.s.m. voor aanvang van de afspraak telefonisch doorgegeven worden aan Nails by Yvonne Rust. Zij brengt kosten in rekening indien de cliënt een andere en/of kortere behandeling wenst dan initieel afgesproken en verzuimd heeft dit telefonisch te melden.

Annulering
Indien u verhinderd bent dient u dit z.s.m. telefonisch door te geven. Nails by Yvonne Rust moet verhindering en wijzigingen voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling melden aan de client. 
Beide partijen kunnen afwijken van de gestelde voorwaarden indien zij verhinderd zijn door overmacht. Onder overmacht wordt verstaan wat juridisch en wettelijk omschreven wordt. 

Betaling
In de salon kan contant of met pin worden voldaan.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten. 

Kinderen en ander gezelschap
Het is niet toegestaan uw kinderen mee te brengen tijdens uw behandeling dit i.v.m. chemische stoffen die in de salon tijdens de behandeling worden gebruikt. Indien u ander gezelschap tijdens een behandeling wilt meenemen hoor ik dit graag van tevoren en is in overleg.

Minimale leeftijd
De minimale leeftijd voor het aanbrengen van gelpolish is 18 jaar en dient tijdens het maken van een afspraak te worden aangegeven. 

Gebruik mobiele telefoon
Het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens behandelingen is niet toegestaan.

Beschadiging en diefstal
Nails by Yvonne Rust heeft het recht een schadevergoeding te vragen van de cliënt indien deze cliënt meubilair, producten of apparatuur beschadigt. Van diefstal wordt door Nails by Yvonne Rust altijd aangifte gedaan bij de politie. 

Klachten
Klachten over behandelingen of producten moeten door de cliënt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Nails by Yvonne Rust. Indien de klacht gegrond is zal Nails by Yvonne Rust een passende oplossing bieden en uitvoeren.
Het aanbieden van passende oplossingen naar aanleiding van klachten na behandelingen vervallen indien:
* De cliënt de nagels heeft laten onderhouden door een andere stylist
* De cliënt zonder handschoenen met chemicaliën heeft gewerkt   
* De cliënt het kunstproduct heeft afgebeten of  heeft afgetrokken
* De cliënt heeft afgeweken van de door Nails by Yvonne Rust gegeven adviezen
* De cliënt het advies van Nails by Yvonne Rust om een arts te consulteren niet heeft opgevolgd                                                                                                                                * Bij ziekte of medicijngebruik indien dit niet is gecommuniceerd aan Nails by Yvonne Rust                                                                                                                                          * De cliënt een nagelbijter is

Kennismaking